مدیر گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

      علی اکبر کیوانفر

  • استادیار
  • گروه معارف و دروس عمومی
  • تلفن: 5-44238171 داخلی 329
  • ایمیل: Keivanfar@usc.ac.ir