معرفی گروه

معرفی گروه دروس عمومی و معارف اسلامی

این گروه که درسال 1375 تشکیل شده است در زمینه های دروس عمومی معارفی و غیر معارفی فعالیت می کند.

دروس عمومی معارفی عبارتند از :

گرایشهای مبانی نظری اسلام ( 4 واحد )، اخلاق اسلامی ( 2واحد )، انقلاب اسلامی ( 2 واحد )، تاریخ تمدن اسلامی ( 2واحد)، آشنایی با منابع اسلامی (2واحد)

و دروس عمومی غیر معارفی عبارتند از:

زبان فارسی ( 3واحد )، زبان انگلیسی (3واحد)، زبان پیش دانشگاهی ( 4واحد )، تربیت بدنی ( 1واحد )، ورزش 1 ( 1واحد )و دانش خانواده و جمعیت ( 2واحد ).

این گروه مفتخر است که توانسته با بهره مندی از استادان توانا و شاخص در زمینه های اشاره شده و به کارگیری دقیق مقررات آموزشی مربوط، در راستای تعالی علمی و فرهنگی دانشجویان عزیز گامهای موثر و ماندگاری را بر دارد.