چارت درسی دروس عمومی و معارف اسلامی

چارت درسی دروس عمومی و معارف اسلامی

ردیف گرایش نام درس تعداد واحد نظری
1 مبانی نظری اسلام  -  اندیشه اسلامی 1( مبدا و معاد )
 -  اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت)
 - انسان در اسلام
 -  حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام
2 32
2 اخلاق اسلامی  -  فلسفه اخلاق ( با تکیه به مباحث تربیتی)
 - اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
 - اخلاق خانواده
 - آیین زندگی ( اخلاق کاربردی)
2 32
3 انقلاب اسلامی  -  انقلاب اسلامی
 - آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 - اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
2 32
4 تاریخ و تمدن اسلامی  - تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - تاریخ تحلیلی صدر اسلام
 - تاریخ امامت
2 32
5 آشنایی با منابع اسلامی  -  تفسیر موضوعی قرآن
 -  تفسیر موضوعی نهج البلاغه
2 32
6 -  زبان فارسی 3 48
7 -  زبان انگلیسی 3 48
8 -  تربیت بدنی  1 32
9 -  ورزش 1  1 32
10 -  دانش خانواده و جمعیت 2 32

درس آشنایی با کلیات حقوق شهروندی به ارزش 2 وا حد بصورت درس اختیاری در این گروه ارائه می گردد

جهت دانشجویان دانشکده فنی و منهدسی درس اخلاق مهندسی به ارزش دو واحد به جای درس اخلاق اسلامی ارائه می گردد

درس زبان پیش دانشگاهی شامل دانشجویانی که در کنکور حد نصاب درصد را نداشته اند ( 50 درصد ) به ارزش 4واحد ارائه می گردد