تربیت بدنی

معافیت پزشکی

معافیت پزشکی تربیت بدنی

کلاسهای ویژه

قابل توجه دانشجویان عزیز

به اطلاع می رساند جهت دانشجویانی که به دلیل پزشکی معاف از ورزش هستند کلاسها به صورت ویژه ارائه می گردد لذا دانشجو ملزم به انتخاب این واحد می باشد

جهت زمان حضور پزشک دانشگاه به معاونت فرهنگی مراجعه شود

 پیگیری گواهی پزشکی طی مراحل زیر انجام می شود

داشتن گواهی پزشک متخصص ( کلیه مدارک شامل عکس، آزمایش و هر گوه ضمائم پزشکی ) و  ارائه جهت تایید به پزشک دانشگاه ( کسب اطلاعات از خانم تورچی ، درمانگاه )

مراجعه به مدیر گروه عمومی جهت امضاء گواهی و تحویل آن به استاد مربوطه

مهلت انجام امور مربوطه تا 24 اسفند 1401 می باشد 

به دلیل ثبت غیبت کلاسی و حذف درس  مهلت مذکور قابل تمدید نمی باشد