معافیت های پزشکی

امتحان کتبی تربیت بدنی ( معافیت های پزشکی )

تربیت بدنی

امتحان کتبی معافیت های پزشکی تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویان گرامی که در درس تربیت بدنی معافیت پزشکی دارند

امتحان کتبی تربیت بدنی 1 و 2  خواهران و برادران در محل دانشگاه ، روز شنبه 18 خردا ماه 98 ساعت 10 صبح  جهت همه گروهها برگزار می گردد

شماره کلاس در همان روز از طریق دفتر گروه  ( ساختمان جدیدد اتاق 901 )  اعلام می گردد

لازم به تذکر است در صورت غیبت ، امتحان  مجدد برگزار نخواهد شد و درس برای دانشجو حذف می گردد