Cardinal Theme

اطلاعیه های تربیت بدنی 3962

تربیت بدنی ( محل تشکیل و شرایط معافیت پزشکی )

مکان برگزاری و شرایط معافیت پزشکی

مکان برگزاری کلاسهای تربیت بدنی و شرایط معافیت پزشکی

محل برگزاری کلاسهای تربیت بدنی در سالن ورزشی دانشگاه واقع در ساختمان جدید طبقه منفی 4 و 5  می باشد 

کلاسها از هفته اول آموزشی تشکیل شده و در صورت عدم شرکت غیبت محسوب می شود 

دانشجویانی که شرایط معافیت پزشکی دارند بایستی به صورت زیر عمل کنند 

1 . گواهی پزشک متخصص خود را به همراه ضمائم ( عکس . آزمایش . ...) به درمانگاه برده و بعد از تایید و گرفتن وقت برای پزشک معتمد دانشگاه در روز مشخص شده مراجعه نمایند 

روزهای حضور پزشک معتمد سه شنبه ها می باشد

2 . پس از اخذ گواهی از پزشک معتمد برگه را به گروه عمومی برده و تایید مدیر گروه را اخذ نمایند 

گروه عمومی ( محبت پور . ساختمان جدید . طبقه پنجم . اتاق 901)

3 . بعد از تایید مدیر گروه به استاد مربوطه مراجعه نمایند 

مهلت انجام مراحل اداری تا 10 اسفند ماه می باشد . لذا مراجعه پس از این تاریخ قابل قبول نمی باشد