Cardinal Theme

اطلاعیه

معافیت تربیت بدنی

ترم تابستان 95 - 96

قابل توجه دانشجویانی که در درس تربیت بدنی شامل معافیت پزشکی می شوند

دانشجویان مورد نظر می بایست گواهی پزشک متخصص خود، همراه ضمائم مربوطه ( عکس، آزمایش، سی تی اسکن و....)را جهت تایید پزشک معتمد دانشگاه به درمانگاه نزد خانم تورچی تحویل دهند

بعد از تایید پزشک، گواهی مربوطه را به دفتر گروه عمومی ( ساختمان جدید، طبقه پنجم، اتاق 901 ) جهت امضاء مدیر گروه تحویل داده سپس به استاد مراجعه نمایند

روزهای حضور پزشک دانشگاه دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 17 در محل درمانگاه دانشگاه می باشد

مهلت ارائه گواهی تا 4 مردادماه می باشد مراجعه پس از این تاریخ قابل قبول نمی باشد