تربیت بدنی و ورزش 1

معافیت پزشکی

معافیتها

قابل توجه دانشجویانی که در درس تربیت بدنی شامل معافیت از ورزش می شوند

دانشجویان عزیزی که شامل معافیت پزشکی می شوند باید به جای درس تربیت بدنی 1 و ورزش 1 ، دروس تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه را بگذرانند

برای این منظور باید با گواهی پزشک متخصص و مدارک مربوط ، به پزشک معتمد دانشگاه مراجعه نموده و تایید ایشان را به دفتر گروه عمومی ارائه نمایند. 

جهت کسب اطلاعات مربوط به  پزشک معتمد، به معاونت دانشجویی و فرهنگی مراجعه شود

زمان ارائه مدارک : از تاریخ 19 /6 /1401 تا 7 مهر می باشد بدیهی است به علت بسته شدن ثبت نام، به مراجعات بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.