تربیت بدنی

درس تربیت بدنی

حذف پیش نیازی

پیش نیاز

با توجه به آخرین تصمیم گیری گروه معارف و دروس عمومی همراه با اداره سنجش و نظارت مقرر گردید محدودیت پیش نیازی در درس تربیت بدنی و ورزش 1 حذف گردد

همچنین مقرر گردید در کلاسهای حضور ی جهت دانشجویانی که معافیت پزشکی دارند درس تربیت بدنی ویژه با شرایط خاص ارائه گردد