معافیتهای پزشکی

امتحان کتبی

درس تربیت بدنی 1 و 2

آزمون کتبی جهت معافیتهای پزشکی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آزمون کتبی معافیتهای تربیت بدنی در روز شنبه هفتم دی ماه ساعت 14 بعدازظهر برگزار می گردد 

مکان آزمون در همان روز اطلاع رسانی می شود لطفا به دفتر گروه عمومی واقع در طبقه سوم ساختمان فرهنگ قسمت غربی ساختمان نبش خبرگزاری مراجعه نمایید

در صورت غیبت در جلسه آزمون درس دانشجو برابر مقررات امتحانی حذف می گردد .