ترم تابستان

امتحان معافیتهای پزشکی

درس تربیت بدنی 1 و 2

امتحان کتبی معافیتهای پزشکی

قابل توجه دانشجویانی که ترم تابستان معافیت پزشکی در درس تربیت بدنی دارند 

امتحان کتبی این عزیزان روز سه شنبه 22/5/98 ساعت 11 صبح برگزار می گردد

مکان : ساختمان جدید طبقه پنجم اتاق 949

غیبت در امتحان قابل قبول نبوده و طبق قوانین امتحانات درس مربوطه حذف می گردد